Advokátní kancelář Martin Voldřich

Naše specializace

Specializujeme se na poskytování komplexního právního poradenství na nejvyšší úrovni v oblastech občanského práva a práva obchodních korporací

Právo obchodních korporací

 • zakládání a změny obchodních korporací, družstev a jiných právnických osob
 • přeměny obchodních korporací
 • tvorba smluv
 • zastupování v soudních a rozhodčích řízeních ve sporech z obchodních vztahů
 • právní due diligence stavu obchodních korporací
 • vymáhání pohledávek z obchodních vztahů a insolvenční řízení

Občanské právo

 • tvorba smluv
 • zastupování v soudních a rozhodčích řízeních v občanskoprávních sporech
 • sousedská práva a dědické právo

Právo nemovitostí

 • komplexní příprava smluvní dokumentace týkající se nemovitostí – kupní smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí kupní, úvěrové smlouvy, zástavní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene
 • nájemní právo – sepis nájemních smluv, jejich změny a ukončení
 • developerské projekty
 • poskytování právních služeb realitním kancelářím
 • právní due diligence stavu obchodních korporací
 • zastupování před soudy, rozhodčími orgány a správními orgány ve sporech týkajících se nemovitostí a advokátní úschovy peněz, cenných papíru a jiného majetku

Právo na ochranu osobních údajů

 • komplexní právní poradenství ve věci implementace nových povinností dle nařízení GDPR

Trestní právo

 • obhajoba obviněných a zastupování poškozených v trestních řízeních – náhrada škody obviněných způsobená trestnými činy

Pracovní právo

 • komplexní zajištění pracovněprávní agendy zaměstnavatelů – sepisování pracovních smluv
 • změny a ukončení pracovního poměru
 • právní due diligence stavu pracovněprávní dokumentace a zastupování v soudních řízeních ve sporech o náhradu mzdy, náhradu škody, neplatnost výpovědi a okamžité zrušení pracovního poměru

Rodinné právo

 • zastupování v řízeních o rozvodu manželství a v řízeních o úpravě rodičovské zodpovědnosti včetně určení výše výživného
 • zastupování v řízení o vypořádání společného jmění manželů

Správní právo

 • zastupování v řízeních o přestupcích a správních deliktech fyzických a právnických osob a zastupování ve stavebních řízeních